Khóa Tu Học Phật Pháp

Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023 (Short term Monastic Summer Retreat 2023).

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Tám 01 - Tháng Tám 10 | 600 chổ | 172 chổ còn lại | MH23-1

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatutaythien@gmail.com